Boek: De depressie vanuit verschuivend perspectief

depressie
'De depressie vanuit verschuivend perspectief', Gradus van Florestein, Uitgeverij Akasha, € 19,90; maart 2009.

De depressie wordt vanuit vier verschillende perspectieven bekeken die door de auteur worden aangeduid als het letterlijke, het symbolische, het mythische en het energetische perspectief. Deze worden systematisch uitgewerkt.

Eerst worden de gangbare indelingen van de depressie, de diagnostiek en de behandelingen summier beschreven.

Dan wordt het zicht verruimd en worden minder gangbare overwegingen en behandelvormen zoals 'opstellingen' besproken. Als onderbouwing voor de ongewone en onbegrijpelijke verschijnselen die zich voor kunnen doen tijdens deze vormen van behandeling worden enkele recente inzichten uit de natuurwetenschappen besproken.

Boek: Transpersoonlijke psychiatrie

'Transpersoonlijke psychiatrie, realiteit in beweging', Gradus van Florestein, Uitgeverij Akasha. € 29,90; 2e druk 2008

In transpersoonlijke psychiatrie worden vragen gesteld die gewoonlijk niet worden gesteld. Het domein van de transpersoonlijke psychiatrie houdt zich bezig met die ervaringen die het beleven van de alledaagse werkelijkheid overschrijden.

transpersoonlijke

De eerste vraag die relevant is voor de praktijk is de vraag naar het natuurlijke of het pathologische karakter van die ervaring. Zoals een bevalling, ondanks de pijn, niet pathologisch behoeft te zijn, zo behoeft een ervaring die de alledaagse werkelijkheid overschrijdt, ondanks de mogelijke pijn en angst, niet pathologisch te zijn.

Boek: Dat, wat is

datwatisvoorzijde'Dat, wat is - Mystieke uitingen', Gradus van Florestein en Jan Pijpker; Uitgeverij Akasha, € 11,50.

De één pakt een penseel, de ander probeert woorden te rangschikken: in 'Mystieke uitingen' wordt zo geprobeerd het 'onzegbare' aan te raken, te weerspiegelen.

Opdat dat, wat wacht in jou geraakt te worden, geraakt kan worden; opdat je zo de schoonheid van het 'onzegbare' in jezelf weer vindt.

Boek: Depression and the Inca prayer

depression

'Depression and the Inca prayer', Gradus van Florestein, Uitgeverij De Wilg Netherlands, 2012.

This essay about depression is a contribution to the theoretical reflection on the phenomenon depression and on the various options of treatment for depression.

Depression is viewed from different perspectives, by the author referred to as the literal, the symbolic, the mythic and the energetic perspective.

First, the current classifications of depression, diagnosis and treatment are described briefly. Then the vision is expanded and less common considerations and treatment modalities, such as 'constellations', are discussed.

As evidence for the unusual and inexplicable phenomena that may occur during these types of treatment some recent insights from science are discussed.

Boek: Verhalen van vrouwen die de wereld in wording dromen

'Verhalen van vrouwen die de wereld in wording dromen', door Rineke van Voorn (2012).

Stel dat wij eens vaker de tijd zouden nemen om met elkaar de wereld in wording te gaan dromen. En als dat gebeurt wij deze dromen met elkaar delen?

In dit boekje dat is geschreven door Rineke van Voorn geven twaalf vrouwen weer hoe zij de wereld in wording dromen.

Het zijn twaalf inspirerende verhalen geworden met diverse invalshoeken. Vrouwen die ons inzicht geven in wat zij belangrijk vinden. Het werk is niet af en u wordt van harte uitgenodigd om mee te 'dromen'.

verhalenvanvrouwen

Boek: Introductie in esoterische filosofie

es.filosofie


'Introductie in esoterische filosofie, op zoek naar innerlijke wijsheid', Gradus van Florestein, Uitgeverij Akasha, € 18,25


Esoterische filosofie probeert de verbinding te leggen tussen vragen en keuzen in het leven van alledag. De keuzes waarvoor wij ons geplaatst zien, de vragen die het leven oproept en de wijsheid die diep in ons verscholen ligt.


In 'Introductie in esoterische filosofie' wordt een manier van ordening in het brede veld van de esoterische filosofie uitgewerkt.


Op een begrijpelijke en toegankelijke manier worden onderwerpen besproken als: de plaats van de mens in de kosmos, de slaap, het pad van de ziel, afhankelijkheid en vrijheid, de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens, waarneming via het zesde zintuig, de betrekking van beweging, tijd en ruimte, de plaats van de identiteit, de activiteit van niet-handelen en de acht natuurwetten.